Algemene voorwaarden Budgetbeheer Stichting SaldoPlus

 

 

 

1

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1

SaldoPlus

Stichting SaldoPlus, instelling voor budgetbeheer en bewindvoering.

1.2

Cliënt

De natuurlijk persoon die gebruik maakt van de hulpverlening van stichting SaldoPlus.

1.3

Budgetconsulent

De medewerker van SaldoPlus die zich bezig houdt met de uitvoering van het budgetbeheer ten behoeve van de cliënt.

1.4

Budgetbeheer

Het beheren van het inkomen van de cliënt, en het met machtiging ten name van de cliënt verrichten van betalingen op naam en voor rekening van de cliënt.
De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een inkomen en/of voldoende saldo ten behoeve van het budgetbeheer op basis van een budgetplan.

1.5

Budgetplan

Het in overleg met de cliënt dan wel een hulpverlener opgestelde plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvindt en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan.

1.6

Inkomen

Inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale voorzieningen, sociale verzekeringswetten, inkomensondersteunende maatregelen, vermogen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden.

1.7

Bewindvoering

Onderbewindstelling van goederen (bewindvoering) is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Indien de financiële belangen van iemand onder bewind zijn gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig beslissen over aankopen of verkopen. Onderbewindstelling wordt ingesteld door uitspraak van de rechter en kan ook slechts beëindigd worden na uitspraak door de rechter.

 

2

Budgethulp in combinatie met schuldregeling

2.1

Indien de cliënt met een schuldregelende instelling een overeenkomst tot schuldregeling heeft gesloten, zijn naast de bepalingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden budgethulp tevens de overeenkomst en algemene voorwaarden schuldregeling van de schuldregelende instelling van toepassing.

2.3

SaldoPlus en de schuldregelende instelling zullen de werkzaamheden in het kader van het budgetbeheer en de schuldregeling onderling afstemmen.

 

3

Budgetplan

3.1

SaldoPlus stelt in samenspraak met de cliënt een budgetplan op.

3.2

De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.

3.3

Bij het opstellen van het budgetplan dienen inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn.

3.4

Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door SaldoPlus  hiervoor gereserveerd.

3.5

In het kader van budgetbeheer is geen roodstand mogelijk.

 

4

Verplichtingen SaldoPlus

4.1

SaldoPlus spant zich in om te komen tot een verantwoord en kwalitatief goed beheer van de cliëntengelden.

4.2

Op verzoek van cliënt, heeft cliënt gedurende de looptijd van de overeenkomst maximaal een keer per maand recht op inzage in de voortgang van het budgetbeheer en/of recht op een uitdraai van het rekeningoverzicht. Inzage kan eerst worden verkregen na een afspraak met de budgetconsulent.

4.2

SaldoPlus verplicht zich om binnen 5 werkdagen na ontvangst alle door de cliënt doorgegeven wijzigingen zoals beschreven in punt 18, en aangeleverde acceptgiro’s of facturen van de variabele lasten te verwerken.

 

5

Verplichtingen cliënt

5.1

De cliënt tekent de budgetbeheerovereenkomst en komt overeengekomen afspraken na.

5.2

De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat SaldoPlus de betalingen volgens het overeengekomen budgetplan kan uitvoeren.

5.3

De cliënt verplicht zich SaldoPlus direct op eigen initiatief in kennis te stellen van wijzigingen in zijn financiële omstandigheden en persoonlijke omstandigheden indien deze wijzigingen van belang zijn voor de uitvoering van de budgethulpverlening, onder bijvoeging van de daarop betrekking hebbende schriftelijke bewijsstukken.

5.4

De cliënt verplicht zich om direct alle facturen en acceptgiro’s te verstrekken aan SaldoPlus die betrekking hebben op variabele kosten.

5.5

Extra leefgeld kan slechts (bij voorkeur per mail) bij de contactpersoon worden aangevraagd. De aanvraagtermijn bedraagt minimaal 2 werkdagen vóór de door Saldo Plus vastgelegde betaaldagen.

5.6

Indien er sprake is van overmacht waardoor de in artikel 5.5 genoemde termijn niet in acht kan worden genomen door de cliënt, kan er worden afgeweken van deze termijn. Echter dit is ter beoordeling door SaldoPlus en er wordt dan een bedrag van € 3,50 in rekening gebracht voor de spoedbetaling.

 

6

Informatie en registratie

6.1

De cliënt machtigt SaldoPlus om inlichtingen bij derden in te winnen.

6.2

De cliënt is bekend èn gaat akkoord met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van SaldoPlus.
Op de persoonsregistratie van SaldoPlus is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. SaldoPlus staat ingeschreven in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

7

Aansprakelijkheid

7.1

SaldoPlus is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke benaming en van welke omvang dan ook, die de cliënt lijdt door toedoen van SaldoPlus bij het uitvoeren van het budgetbeheer, behoudens in geval van opzet of grove schuld,.

7.2

SaldoPlus is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige dan wel te laat verstrekte informatie door cliënt.

7.3

Mocht SaldoPlus aansprakelijk zijn voor geleden schade, dan is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat in desbetreffend geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van SaldoPlus wordt uitbetaald.

7.4

Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering geschiedt, is iedere aansprakelijkheid van SaldoPlus beperkt tot maximaal het bedrag wat SaldoPlus in de voorgaande 2 maanden aan de cliënt in rekening heeft gebracht.

7.5

Meent de cliënt dat deze schade heeft geleden, lijdt of nog zal lijden door een tekortkoming in de uitvoering van het budgetbeheer door SaldoPlus, dan dient de cliënt dit schriftelijk per e-mail en/of aangetekende brief aan SaldoPlus kenbaar te maken binnen één maand nadat de cliënt wist c.q. kon weten dat er sprake is van een tekortkoming zoals hierboven bedoeld, , bij gebreke waarvan SaldoPlus niet meer aansprakelijk is/ niet meer aansprakelijk gesteld kan worden.

 

8

Klachtenroute

8.1

Saldoplus vindt het belangrijk om een goede relatie te hebben met onze cliënten of diens vertegenwoordiger.
Wij werken op basis van heldere afspraken zodat u weet waar u aan toe.
 
Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen: openheid, deskundigheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid dat mag u van ons verwachten.
Inkomensbeheer en bewindvoering blijft mensenwerk het kan dus soms ook wel eens voor komen dat er een fout gemaakt wordt of dat er een misverstand is.
Het is van groot belang dat u dat kenbaar maakt aan uw contactpersoon bij Saldoplus en in de meeste gevallen leidt dat al tot een oplossing.
 
Mocht dat niet lukken, om wat voor reden dan ook, kunt u een klacht indienen.
Saldoplus heeft een klachtenregeling en daarin staat beschreven welke stappen u kunt zetten. Deze klachtenregeling is op te vragen bij info@saldoplus.nl

 

9

Slotbepalingen

9.1

De administratie van SaldoPlus strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van het budgetbeheer verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.

 

9.2

SaldoPlus kan in voorkomende situaties, ter verantwoording van haar handelen op het gebied van betalingen en reserveringen van het saldo, volstaan met het produceren van door SaldoPlus conform getekende uittreksels uit haar administratie.

 

9.3

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de Algemene Voorwaarden budgetbeheer Stichting SaldoPlus

 

 

InloggenGegevens vergeten?

Primaire aanmeldgroep